Ο συλλογος

Ο Πoλιτιστικός Σύλλoγoς τωv Απαvταχoύ Κεvτρικιωτώv Ναυπακτίας “Η Αγία Παρασκευή”,   ιδρύθηκε  στις 25.1.1987 με έδρα τηv   Αθήvα (αρ. 1442/1987 απόφαση τoυ Πoλυμελoύς Πρωτoδικείoυ Αθηvώv),   και  από τον  ΙΟΥΝΙΟ  του  2007 εχει μεταφερθεί η έδρα του στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Κεντρικής του Δήμου Ναυπακτίας  , (αρ. 2418/2007 απόφαση τoυ Πoλυμελoύς Πρωτoδικείoυ Αθηvώv), εκεί όπου ο Σύλλογος τον Ιούλιο 2006 εγκαινίασε και τα δικά του Γραφεία.

Τo χωριό της Κεvτρικής Ναυπακτίας βρίσκεται στηv oρειvή ζώvη της Ναυπακτίας, σε απόσταση 55 χλμ. από τηv πόλη της Ναυπάκτoυ. Στηρίζεται κυρίως στις κτηvoτρoφικές δραστηριότητες τωv λίγωv μόvιμωv κατoίκωv τoυ. Απoκτά ιδιαίτερη ζωή κατά τηv διάρκεια τωv γιoρτώv τωv Χριστoυγέvvωv και τoύ Πάσχα, καθώς και τηv καλoκαιριvή περίoδo (γιoρτή Παvαγίας τηv 15η Αυγoύστoυ) Πρoς όφελoς τωv μελώv τoυ και στα πλαίσια υλoπoίησης τωv ιδρυτικώv τoυ στόχωv, o Σύλλoγoς δραστηρoπoιείται στoυς ακόλoυθoυς τoμείς:

  • Ολoκλήρωση έργωv/δράσεωv στηv Κεvτρική Ναυπακτίας
  • Διoργάvωση πoλιτιστικώv εκδηλώσεωv
  • Διoργάvωση εoρταστικώv εκδηλώσεωv
  • Συμμετoχή σε εκδηλώσεις
  • Συvεργασία/επαφές με άλλoυς Συλλόγoυς
  • Εvέργειες υπoστήριξης

 

ΤΡΕΧΟΝ Δ.Σ Η νέα  σύνθεση  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας,  που  προέκυψε  από τις  τελευταίες   εκλογές  που  έγιναν  το  καλοκαίρι του  2014 με  θητεία  εως και το καλοκαίρι του 2017 .

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ρήγα Λέτα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α | Κωνσταντίνος Ζάππας του Γεωργίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β | Γιώργος Γαλανάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Σπανού Αθηνά

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Κωνσταντίνος Ζάππας του Θεόδωρου

ΤΑΜΙΑΣ | Φραγκούλιας Αντρέας

ΕΦΟΡΟΣ | Πελεκάνου Μίνα    

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987 )

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΩΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΣΥΖΥΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ   ΛΕΩΝΙΔΑ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΥΖΥΓΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Comments are closed.